Shape

Zasebnost

Datum objave15/09/23

Splošna izjava o varstvu osebnih podatkov 
(v skladu s 13. in 14. členom Uredbe EU 2016/679)

 

Občina Devin Nabrežina (TS) kot upravljavec osebnih podatkov in v izpolnjevanju obveznosti informiranja posameznikov o glavnih značilnostih obdelave njihovih osebnih podatkov obvešča vse prebivalce, podjetja, družbe, ustanove in uporabnike nasploh o načinu in namenih obdelave osebnih podatkov v organizacijskih enotah, ki sestavljajo upravo občine.

Izjava obravnava izključno obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb in potemtakem ne zajema obdelave podatkov pravnih oseb oziroma organizacij brez pravne osebnosti v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe EU 2016/679, v zvezi s pomeni uporabljenih izrazov pa se ta izjava sklicuje na 4. člen Uredbe EU 2016/679.

„Obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, in sicer njihovo zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, vpogled, obdelovanje, spreminjanje, izbiranje, priklic, prilagajanje, uporabo, kombiniranje, blokiranje, razkritje, razširjanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se obdelujejo po načelih zakonitosti, pravičnosti, ustreznosti in sorazmernosti, obdelujejo pa jih lahko posamezni pooblaščenci v organizacijskih enotah, ki sestavljajo upravo občine.

Občina pooblasti za obdelavo osebnih podatkov posameznega zaposlenega, ki mora skrbeti do določenega obsega za obdelavo osebnih podatkov, s katero zagotavlja celovito in pravočasno izvajanje institucionalnih nalog občine, za katere je pristojna posamezna organizacijska enota občinske uprave, ki ji pripada pooblaščenec.

 

Način obdelave

Podatki se obdelujejo tako v papirnati kot elektronski obliki na način, ki preprečuje kakršno koli kršitev posameznikovih pravic, temeljnih svoboščin in dostojanstva, hranijo pa se za najkrajše možno obdobje, ki je potrebno za izvajanje zahtevanih storitev oziroma ki ga določa zakon.

 

Namen obdelave

Podatke obdelujejo pooblaščene osebe, ki lahko v ta namen uporabijo strojno opremo, na način, ki zagotavlja njihovo zaupnost, integriteto in razpoložljivost, ter bodo uporabljeni v institucionalne namene.

 

  1. A) Obdelava osebnih podatkov občanov

Osebni podatki bodo uporabljeni na primer za: 
a) splošne administrativne storitve (glavna pisarna, služba za kadre)
b) socialnovarstvene in osebne storitve
c) storitve na področju izobraževanja (služba za izobraževanje, podporna služba za uveljavljanje pravice do izobraževanja, službe za oskrbo in rekreacijo)
d) finančne storitve (računovodstvo, javne dajatve)
e) kulturne in turistične storitve (dostop do kulturnega premoženja in organizacija dogodkov) 
f) tehnične storitve (urbanizem, zasebno gradbeništvo, javne investicije, upravljanje nepremičnega premoženj, storitve v podporo gospodarskim dejavnostim)
g) demografske storitve (register prebivalstva, osebna stanje, volilna služba, vojaška služba, zdravstvena oporoka)
h) storitve lokalne policije (lokalna policija, trgovina).

 

A.1.1 Pravna podlaga za obdelavo t.i. »navadnih« osebnih podatkov

Obdelava podatkov se opravi v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe EU 2016/679, in sicer ko je potrebna:

za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (črka b);

za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (črka c);

za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe (črka d);

za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (črka e).

 

A.1.2 Pravna podlaga za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov 

Osebni podatki posebne vrste in podatki iz sodne evidence se obdelujejo ne glede na prepoved iz prvega odstavka, ko je potrebno:

za namene izpolnjevanja obveznosti in izvajanja posebnih pravic upravljavca ali posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na področju delovnega prava ter prava socialne varnosti in socialnega varstva, če to dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice ali kolektivna pogodba v skladu s pravom države članice, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe za temeljne pravice in interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (črka b);

za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali drugega posameznika, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, fizično ali pravno ni sposoben dati privolitve (črka c);

iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (črka g);

za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (črka j).

obdelava podatkov se opravi tudi ob upoštevanju člena 2 sexties Zakonika o varstvu osebnih podatkov (sprejetega s ZU 196/2003, ki je bila nato spremenjena z ZU 101/2018), ki ureja obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov zaradi pomembnega javnega interesa.

 

A.1.3 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški

Obdelava se opravi v skladu:

– 10. člena Uredbe EU 2016/679, naslovljenega »Obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški«;

– člena 2 octies Zakonika o varstvu osebnih podatkov (sprejetega s ZU 196/2003, ki je bila spremenjena z ZU 101/2018), ki določa načela obdelave osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

 

  1. b) Obdelava osebnih podatkov v natečajnih postopkih za zasedbo prostih delovnih mest oziroma za oddajo naročil za sodelovanje

Podatki, zbrani v natečajnem oziroma izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta ali oddajo naročila za sodelovanje ter za upravljanje prednostnih seznamov kandidatov (če jih razpis predvideva) vključno s tistimi, navedenimi v življenjepisu, se obdelujejo v skladu s črko b) prvega odstavka 6. člena Uredbe EU 2016/679, ko je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe, ter v skladu s črko c) prvega odstavka 6. člena Uredbe EU 2016/679, ko je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Postopki lahko zahtevajo tudi obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (npr. podatkov o zdravstvenem stanju) oziroma podatkov iz sodne evidence. Obdelavo teh podatkov nalagajo določbe, ki urejajo natečajne ali izbirne postopke oziroma postopke za oddajo naročila za sodelovanje (npr. da se zagotovi ustrezna pomoč invalidnim kandidatom ali pa da se preveri izpolnjevanje osebnih pogojev s strani kandidatov) na podlagi 9. in 10. člena Uredbe EU 2016/679.

 

B.1.1 Pravna podlaga za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški

Osebni podatki posebne vrste in podatki iz sodne evidence se obdelujejo ne glede na prepoved iz prvega odstavka v skladu:

– s črko g) drugega odstavka 9. člena Uredbe EU 2016/679, in sicer če je obdelava “potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki”;

– z 10. členom Uredbe EU 2016/679, naslovljenim »Obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški«;

– s členom 2 sexties Zakonika o varstvu osebnih podatkov (sprejetega s ZU 196/2003, ki je bila spremenjena z ZU 101/2018), ki ureja obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov zaradi pomembnega javnega interesa;

– s členom 2 octies Zakonika o varstvu osebnih podatkov (sprejetega s ZU 196/2003, ki je bila spremenjena z ZU 101/2018), ki določa načela obdelave osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

 

  1. C) Obdelava osebnih podatkov kandidatov, prijavljenih na razpise za oddajo tako aktivnih kot pasivnih javnih naročil

Podatki, zbrani v postopku razpisa za oddajo tako aktivnih kot pasivnih javnih naročil, se obdelujejo v skladu s črko b) prvega odstavka 6. člena Uredbe EU 2016/679, ko je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe, ter v skladu s črko c) prvega odstavka 6. člena Uredbe EU 2016/679, ko je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. 

Postopki lahko zahtevajo tudi obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov oziroma podatkov iz sodne evidence. Obdelavo teh podatkov nalagajo določbe, ki urejajo javno naročanje na podlagi 9. in 10. člena Uredbe EU 2016/679.

 

C.1.1 Pravna podlaga za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški

Osebni podatki posebne vrste in podatki iz sodne evidence se obdelujejo v skladu:

– s črko g) drugega odstavka 9. člena Uredbe EU 2016/679, in sicer če je obdelava “potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki”;

– z 10. členom Uredbe EU 2016/679, naslovljenim »Obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški«;

– s členom 2 sexties Zakonika o varstvu osebnih podatkov (sprejetega s ZU 196/2003, ki je bila spremenjena z ZU 101/2018), ki ureja obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov zaradi pomembnega javnega interesa.

 

Obvezno in neobvezno dajanje osebnih podatkov

Dajanje osebnih podatkov za namene, navedene v zgornjih odstavkih, je obvezno tako v skladu z zakoni kot za dostop do javnih služb in uveljavljanje olajšav. Posameznik, ki osebnih podatkov ne posreduje oziroma ki daje napačne ali nepopolne informacije, lahko ovira oziroma prepreči izvajanje dejavnosti.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego zgoraj navedenih namenov oziroma dokler to nalaga zakon, ki ureja hrambo arhivskega gradiva v javni upravi.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov lahko posreduje zbrane osebne podatke osebam, ki zanj opravljajo podporne storitve in ki morajo obdelovati podatke izključno za dosego zgoraj navedenih namenov.

Če je potrebno, se lahko posameznikovi osebni podatki posredujejo še zlasti:

– vsem osebam, ki jim je priznana pravica dostopa do omenjenih podatkov na podlagi zakonskih določb ali pravilnikov;

– drugim organom javne uprave;

– izvajalcem storitev, za katere je treba obdelati osebne podatke (npr. skrbnikom spletišč, storitve v oblaku, itd.).

Zbrani podatki ne bodo posredovani v tujino.

 

Posameznikove pravice

Posameznik lahko uveljavi kadarkoli pravice, omenjene v 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. členu Uredbe EU 2016/679. S tem v zvezi lahko zahteva informacije o tem, ali občina hrani njegove osebne podatke, o njihovi vsebini in viru, o namenu obdelave, o njihovih uporabnikih oziroma skupinah uporabnikov, ki so jim bili oziroma jim bodo posredovani osebni podatki, ter o roku shranjevanja, lahko uveljavi pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, vložitve pritožbe pri nadzornem organu, seznanitve z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter z razlogi zanj, in še pravico do pozabe, prenosljivosti podatkov ter do informacije o tem, ali so podatki posredovani tuji državi.

Posameznik uveljavi svoje pravice s sporočilom pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na naslov info@adeguamentiprivacy.it


Stran posodobljena dne 15. 09. 2023

Shape